Regulamin
Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Opolskie Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe Sp. z o.o. (zwanej dalej OPIW) („Sprzedawca”) a nabywcami oferowanych przez nią towarów („Kupujący”), o ile umowy te nie stanowią inaczej. Treść umowy sprzedaży („Umowa”) określona jest w potwierdzonym przez Sprzedawcę zamówieniu Kupującego oraz w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
Przedmiotem transakcji miedzy Sprzedającym a Kupującym mogą być wyłącznie towary wymienione w chwili składania zamówienia w ofercie Sprzedającego, przedstawione na stronach internetowych.
Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 ustawy z dnia 25.04.1964 r kodeks cywilny<BR>
Sprzedający zaznacza, iż wszystkie wymienione towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.


II. Zamówienia

Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, podmiot gospodarczy lub inny podmiot nie będący osobą fizyczną , zwani dalej Kupującym
Kupujący podkreśla i zaznaqcza iż informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy i w Katalogu OPIW („Katalog”)- nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
Szczegółowe dane techniczne podane w Katalogu mogą się zmieniać z uwagi na szybkość zmian zachodzących w branży technicznej związanej z profilem działalności Sprzedawcy
W Dziale Obsługi Klienta Kupujący zawsze może uzyskać potwierdzenie aktualnych danych niezbędnych do złożenia zamówienia.
Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę.
Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza, że Sprzedawca otrzymał zamówienie oraz że przyjął je do realizacji. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.
Kupujący składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat zamieszczoną w witrynie sklepu.
Inne elementy oferty, jak koszt dostawy, zawartość zestawu oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z treścią w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.
Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonu, a także pisemnie (w przypadku zamówień składanych telefonicznie, Sprzedawca może zażądać, aby Kupujący potwierdził treść zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub pisemnie).
W przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną Sprzedawca może zażądać aby Kupujący potwierdził treść zamówienia telefonicznie lub inny wskazany przez niego sposób.
Zamówienie powinno zawierać co najmniej nazwę towaru, jego cenę i numer katalogowy.
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych przez kupującego(imię, nazwisko,adres oraz adres dostawy wraz z nr telefonu a w przypadku gdy Kupujący nie jest osobą fizyczną numeru NIP ).
Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca ma prawo potwierdzić je telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, co do którego rzetelności może mieć wątpliwości.


III. Korygowanie i anulowanie zamówień

Na wniosek Kupującego złożony e-mailem, faksem, telefonicznie Sprzedający może dokonać zmian w złożonym zamówieniu pod warunkiem iż nie zostało ono przez niego zrealizowane bądź skompletowane, a w szczególności gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany do Sprzedającego przez jego dostawców lub kontrahentów.
Kupujący może anulować zamówienia na swój wniosek złożony e-mailem, faksem, telefonicznie pod warunkiem iż zamówienie nie zostało przez Sprzedającego zrealizowane bądź skompletowane, a w szczególności gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany do Sprzedającego przez jego dostawców lub kontrahentów.
W sytuacjach, o których mowa w pkt 1 i 2 pracownik Sprzedającego musi sprawdzić stan realizacji zamówienia i określić czy istnieje możność zmian w przedmiocie zamówienia bądź odstąpienia od jego realizacji.
W sytuacjach, o których mowa w pkt 1 i 2 Sprzedawca może zażądać aby Kupujący potwierdził telefonicznie lub w inny wskazany przez niego sposób zmianę lub anulowanie zamówienia.


IV. Cena i warunki płatności

Ceny zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy i w Katalogu wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i nie obejmują kosztów przesyłki.
Ceny zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy pozostają aktualne w dniu składania zamówienia.<BR>
Ceny mogą ulegać zmianom wynikającym w szczególności ze wzrostu opłat celnych, podatków, zmian kursów walut oraz z innych czynników, na które Sprzedawca nie ma wpływu. Cena podana Kupującemu po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, nie podlega zmianom.
Zapłata ceny następuje za zaliczeniem pocztowym, o ile Strony nie ustalą innego sposobu zapłaty.
W przypadku braku zapłaty w ustalonym przez Strony terminie, Sprzedawca obciąży Kupującego odsetkami ustawowymi. Faktura VAT dostarczana jest do Kupującego osobną przesyłką.


V. Warunki dostawy

Koszty przesyłki ponosi Kupujący. Koszt przesyłki towaru ustalany jest po potwierdzeniu kupna- sprzedaży, wg aktualnego cennika Poczty Polskiej lub wg cennika Kuriera (z którym aktualnie zawarta jest umowa).
Z chwilą wydania towaru, na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
Jeżeli w chwili złożenia zamówienia, towar chwilowo nie jest dostępny, Sprzedawca informuje o tym Kupującego określając przybliżony termin dostępności towaru. Jeżeli Kupujący zaakceptuje ten termin w sposób wskazany przez Sprzedawcę, Sprzedawca potwierdza zamówienie. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie, jeżeli w chwili złożenia zamówienia część objętych nim towarów jest chwilowo niedostępna. W takim wypadku towary niedostępne w terminie pierwszej dostawy Sprzedawca dosyła Kupującemu osobną przesyłką w najwcześniejszym możliwym terminie. Kupujący ponosi wtedy koszty tylko jednej przesyłki, niezależnie od liczby częściowych dostaw.
Kupujący obowiązany jest zbadać stan przesyłki niezwłocznie po jej otrzymaniu. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki obowiązany jest niezwłocznie zgłosić to przewoźnikowi. Wraz z towarem Sprzedawca dostarcza Kupującemu pisemną specyfikację zamówienia.


VI. Gwarancja

Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od dnia wydania towaru Kupującemu, chyba że Sprzedawca w Katalogu lub na stronie internetowej podał inny termin gwarancji dla danego produktu.
Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
Gwarancją objęte są wady materiałowe oraz wady wynikające z wad konstrukcji towaru. Skutki normalnego zużycia towaru nie stanowią jego wady.
Gwarancja nie obejmuje:
a) wad spowodowanych używaniem towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym zamontowaniem przez Kupującego,
b) wad spowodowanych naprawami dokonanymi przez Kupującego we własnym zakresie,
Reklamacje na podstawie gwarancji należy zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia jej wykrycia.
Reklamacje należy przesyłać do Działu Obsługi Klienta, na adres OPIW Sp. z o.o.,ul.Kępska 2, 45-129 Opole, z zachowaniem poniższych wymogów. Za prawidłowe zgłoszenie reklamacji uważa się zgłoszenie zawierające kopię faktury zakupu oraz prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy. Aktualne formularze zgłoszeniowe zostaną wysłane faxem lub pocztą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu Sprzedawcy chęci reklamacji.. Kupujący obowiązany jest odesłać wadliwy towar dopiero po otrzymaniu od Sprzedawcy instrukcji w szczególności dotyczących sposobu wysyłki i miejsca, do którego towar ma być przesłany.
Obowiązki gwarancyjne polegają na usunięciu wad lub wymianie towaru na towar wolny od wad. O sposobie realizacji obowiązków gwarancyjnych decyduje Sprzedawca.
Klient zostaje poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres Firmy. Okres ten może się przedłużyć, do 21 dni, w przypadku towarów importowanych.
Jeżeli usunięcie wady lub wymiana towaru na towar wolny od wad jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, Sprzedawca może zamiast tego odstąpić od umowy za zwrotem Kupującemu ceny towaru. Jeżeli tylko część zakupionych towarów podlega zwrotowi z powodu ich wadliwości (na skutek częściowego odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy), Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę tej części towarów. W przypadku, gdy zwracany towar ma cechy zużycia będącego następstwem nieprawidłowej eksploatacji, cena podlegająca zwrotowi może ulec odpowiedniemu obniżeniu. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy (w całości lub w części) Kupujący obowiązany jest odesłać Sprzedawcy na własny koszt zakupiony towar w takiej samej ilości i w takim samym stanie, w jakim został mu wydany, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie.
Łączna wartość świadczeń gwarancyjnych nie może przekroczyć ceny towaru.
Termin gwarancji na towary dostarczone Kupującemu w wyniku realizacji jego uprawnień z tytułu gwarancji przedłuża się o okres od zgłoszenia reklamacji do chwili dostarczenia Kupującemu przez przewoźnika towarów wolnych od wad, o ile reklamacja została uwzględniona przez Sprzedawcę.
Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru jest ograniczona wyłącznie do zobowiązań, które wynikają z niniejszej gwarancji.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty w/w pokrywa Klient.
Koszty związane ze zwrotem towaru pokrywa Kupujący.
Sprzedawca ma prawo odmowy przyjęcia reklamacji, jeżeli została ona wysłana na jego koszt.


VII. Ograniczenie odpowiedzialności

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem nadzwyczajnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy, a która uniemożliwia, nadmiernie utrudnia wywiązanie się Sprzedawcy z zobowiązania lub sprawia, że wykonanie zobowiązania groziłoby Sprzedawcy rażącą stratą. W takiej sytuacji Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
Przez nadzwyczajną zmianę okoliczności rozumie się w szczególności klęski żywiołowe, istotnie utrudniające transport zjawiska atmosferyczne, katastrofy, strajki, zamieszki, działania wojenne, ograniczenia o charakterze administracyjnym w handlu lub w przewozie, zmiany legislacyjne, podatkowe.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu spowodowane przez dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu towaru z magazynu Sprzedawcy.


VIII. Prawo odstąpienia od Umowy, rozwiązanie Umowy za porozumieniem Stron

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru przy zachowaniu poniższych zasad.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana, towar nie był używany, nie został uszkodzony, zniszczony, posiada wszystkie elmenty składowe). Towar, który nie spełnia ww. wymagań nie zostanie przyjęty do zwrotu.
Kupujący,obowiązany jest odesłać towar na swój koszt pod wskazany przez Sprzedawcę adres.
Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania towaru zwraca Kupującemu cenę towaru przekazem pocztowym lub na wskazany przez niego rachunek bankowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrąceniu kosztów manipulacyjnych związanych z obsługą zamówienia w wysokości 10% kosztu zamówienia brutto.
Ponadto Kupujący może za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie dokonać zwrotu towaru lub jego wymiany. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania części zwracanej Kupującemu ceny odpowiadającej poniesionym kosztom.
Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu lub wymiany towarów, które zostały zakupione przez Sprzedawcę na odrębnych zasadach, wyłącznie na potrzeby zamówienia Kupującego.
Zwrotowi nie podlega towar sprowadzony na zamówienie Kupujacego, wykonany według specyfikacji na życzenie Kupującego (produkt, którego właściwości zostały sprecyzowane przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu).


IX. Ochrona danych osobowych Klienta

Wszelkie dane osobowe uzyskane w procesie składania zamówień nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".( Dz.U. z 1997, Nr 133, poz 883 z późn. zm.).
Zgodnie z powyższą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.


X. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikłe z Umowy zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który zawarł Umowę w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości towarów oferowanych w sklepie internetowym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.
W przypadku akcji promocyjnych nie dopuszcza się łączenie ze sobą kilku promocji z wyjątkiem promocji z tytułu dostawy towaru, które mogą być jednocześnie realizowane z promocją samego towaru.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podawania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń, przy czym zmiana będzie obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na stronie sklepu internetowego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
Sklep internetowy nie wypożycza oferowanych towarów do testowania.
Wszelkie informacje dotyczące parametrów, właściwości oraz specyfikacji towarów pochodzą z materiałów publikowanych, ogłaszanych lub otrzymywanych od ich producentów, tym samym Sprzedający o ile nie jest sam ich producentem nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość, rzetelność, zgodność ze stanem faktyczno – prawnym jak i zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów z tego tytułu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wpisz Captchę